Regulamin stowarzyszenia zwykłego pn.

 

Polskie Stowarzyszenie Kinezjologii Zintegrowanej

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Kinezjologii Zintegrowanej i zwane jest dalej “Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy na język angielski, która brzmi: „Polish Integrative Kinesiology
  Association”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej – zrzeszającym osoby zajmujące się kinezjologią oraz pasjonatów tej metody.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261 j.t.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu
 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 7. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. podejmowanie działań na rzecz uregulowania w systemie prawnym zawodu kinezjologa
  2. popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na temat kinezjologii jako formy terapii, różnych jej kierunków z uwzględnieniem kinezjologii energetycznej, w celu poprawy jakości życia człowieka oraz poprawy jego funkcjonowania w grupie, w środowisku, w relacjach społecznych, w środowisku rodzinnym i zawodowy
  3. integracja środowiska kinezjologów oraz osób zainteresowanych kinezjologią,
  4. podnoszenie poziomu wiedzy oraz zawodowych kwalifikacji członków
   Stowarzyszenia,
  5.  kreowanie i opracowywanie standardów kształcenia i pracy konsultantów i terapeutów;
  6. popularyzowanie szeroko pojętej wiedzy o człowieku i możliwościach systemu ciało-mózg, pozwalających uruchomić mechanizmy samonaprawy i samoregulacji,
  7. szerzenie wiedzy o wpływie szeroko pojętego stresu na funkcjonowanie
   organizmu człowieka i jego wpływie na działalność i funkcjonowanie człowieka,
  8. budowanie jasnego, przejrzystego obrazu kinezjologii jako kierunku
   terapeutycznego
  9. inspirowanie do poszukiwania lepszego zdrowia i lepszego samopoczucia poprzez równoważenie energii: ciała, serca, umysłu i ducha;

 8. 1. prowadzenie wszechstronnej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
  popularyzującej wiedzę na temat kinezjologii poprzez:
   • a) wydawnictwa publicystyczne i edukacyjne,
    b) Internet,
    c) współpracę z mediami,
    d) udział w targach specjalistycznych i innych imprezach promujących kinezjologię,

  2. inicjowanie zmian i przedkładanie własnych projektów zmian w przepisach prawa oraz opiniowanie projektów aktów prawnych
  3. organizowanie konferencji i seminariów naukowych, kursów, szkoleń,
  4. budowanie stałych kontaktów z międzynarodowymi organizacjami
  kinezjologicznymi;
  5. współdziałanie z samorządem terytorialnym, organami państwowymi i
  podmiotami gospodarczymi oraz osobami prawnymi w zakresie kinezjologii;
  6. wspieranie i śledzenie działalności badawczej dotyczącej kinezjologii;
  7. współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, a także innymi
  organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania
  Stowarzyszenia;
  8. organizowanie spotkań integracyjnych i edukacyjnych;
  9. prezentowanie stanowisk i wydawanie oświadczeń w sprawach dotyczących kinezjologii,
  10. promowanie osiągnięć naukowych oraz najlepszych rozwiązań organizacyjnych w zakresie kinezjologii,
  11. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych,
  12. organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów oraz konferencji naukowych, 

 9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 10. Nowych członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.
 11. Nowo przyjęty członek zobowiązany jest do uiszczenia pierwszej składki członkowskiej w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia
 12. 1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
  2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
   • 1. śmierci członka,
    2. złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.

   3. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
   4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:


    1. niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia
    2. podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzysz enia,
    3.