ZASADY CZŁONKOSTWA

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ

interesującą się tematem kinezjologii,

na co dzień praktykujesz kinezjologię energetyczną,

chcesz poszerzać swoją wiedzę o człowieku i możliwościach systemu ciało-mózg, pozwalających uruchomić mechanizmy samonaprawy i samoregulacji oraz o szeroko pojętym stresie na funkcjonowanie organizmu człowieka i jego wpływie na działalność i funkcjonowanie człowieka,

 

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA

 

sprawdź co możesz zyskać ->

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

Nowych Członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

Kwartalna składka członkowska wynosi: 150  zł

PROCEDURA

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 

 1. Osoba zainteresowana członkostwem w Polskim Stowarzyszeniu Kinezjologii Zintegrowanej wypełnia poniższy formularz.
 2. Wnioski podlegają zaewidencjonowaniu oraz kontroli formalnej. W przypadku braków formalnych podlegają zwrotowi i pozostają bez rozpatrzenia.
 3. Wnioski podlegają rozpoznaniu przez Zarząd zgodnie z kolejnością wpływu w ciągu 30 dni kalendarzowych.
 4. Głosowanie w przedmiocie przyjęcia Wnioskodawcy w poczet Członków jest tajne.
 5. W wyniku rozpatrzenia wniosku Zarząd niezwłocznie informuje Wnioskodawcę wysyłając zawiadomienie na podany przez niego adres mailowy.
 6. Z chwilą podjęcia uchwały o przyjęciu Wnioskodawcy w poczet Członków, staje się on pełnoprawnym Członkiem Stowarzyszenia.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie o właściwym trybie postępowania decyduje Prezes Zarządu.
 8. Wpłata wpisowego oraz pierwszej składki następuje po otrzymaniu informacji o przyjęciu w ciągu 7 dni roboczych

SKŁADKI

Do obowiązków Członków Stowarzyszenia należy wpłacenie pierwszej składki członkowskiej w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania pozytywnego rozpatrzenia przyjęcia do Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich i innych opłat uchwalonych na zebraniu.

Dopuszczalne są wpłaty składek w formie kwartalnej, półrocznej lub rocznej o której decyduje Członek Stowarzyszenia płatnej do 15 dnia miesiąca po złożeniu deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia.
Pierwsza opłata powinna zawierać pierwszą składkę członkowską.

 • Jeśli Członek Stowarzyszenia będzie opłacał składki w częstotliwości kwartalnej wtedy pierwsza opłata 50 zł x ilość miesięcy danego kwartału ( np. podczas dołączenia do stowarzyszenia w styczniu Członek płaci 50 zł x 3 miesiące pierwszego kwartału, jeśli Członek dołącza w lutym płaci 50 zł x 2 miesiące pierwszego kwartału itd.),
 • Jeśli Członek Stowarzyszenia będzie opłacał składki w częstotliwości półrocznej wtedy pierwsza opłata wynosi 50 zł x ilość miesięcy danego półrocza ( np. podczas dołączenia do stowarzyszenia w styczniu Członek płaci 50 zł x 6 miesięcy pierwszego półrocza, jeśli Członek dołącza w lutym płaci 50 zł x 5 miesiące pierwszego półrocza itd.),
 • Jeśli Członek Stowarzyszenia będzie opłacał składki w częstotliwości rocznej wtedy pierwsza opłata 50 zł x ilość miesięcy danego roku ( np. podczas dołączenia do stowarzyszenia w styczniu Członek płaci 50 zł x 12 miesięcy  roku, jeśli Członek dołącza w lutym płaci 50 zł x 11 miesięcy roku itd.).

Kwartalna składka członkowska: 150  zł

Nr. konta bankowego: 04 1140 2004 0000 3602 8244 4112

Zostań członkiem Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologii Zintegrowanej